Производи

Production

Вертикална сигнализација и Сообраќајни знаци

Производството на сообраќајните знаци во целост ги исполнува важечките стандарди и регулативи во Р.Македонија и ЕУ.

При производството на сообраќајните знаци се користи современа технологија за изработка на истите и се користат материјали од реномирани светски производители како 3М и ИРЦ.

Подлогата на знаците се израборува од Ал лим, а лицето на знакот се изработува од ретрорефлектирачка фолија во три нивоа на квалитет и тоа:

во зависност од потребите на купувачите.

Врзните елементи се изработуваат од Ал лим или од поцинкуван лим. Носачите на знаците се изработуваат од шавни челични цевки со пречник 60,3мм кои можат да бидат поцинковани или фарбани. Сите материјали што се користат се со сертификат за квалитет.

Сообраќајните табли и патокази се изработуваат Ал профили специјализирани за таа намена.